Nuorten eurooppalaisten federalistien Strasbourgin keskustelut

0
(0)

Kohdekuva: Strasbourg Talks 2019 | © JEF

"Rein yhteisössäStrasbourgin neuvottelujen keskeisenä aiheena on erittäin hyvä esimerkki ensimmäisistä Euroopan yhdentymispyrkimyksistä, mutta se voi myös tarjota lähtökohdan uusille, tuleville liittovaltiorakenteille mahdollisessa Euroopan liittovaltiossa sen jatkuvan jatkokehityksen ansiosta. Haluaisin vastata JEF:n politiikka-asiakirjassa "Federalism" maaliskuussa 2021 julkaistuun kutsuun "jatkuvaan keskusteluun" ja lisätä muutaman kommentin. https://www.jef.de/foederalismus/ [Linkki ei enää saatavilla]

Sallikaa minun lyhyt historiallinen ote:

Reinin laivaliikenteen vapaata laivausta ja olemassa olevien tulli- ja tariffijärjestelmien purkamista koskevat määräykset ovat olleet olemassa aikaisemmissa sopimuksissa useita vuosisatoja, mutta niitä ei ole voitu panna täytäntöön pitkään aikaan; alkaen Westfalenin rauha 1648 kolmikymmenvuotisen sodan lopussa, 30 Rijswijkin rauhansopimuksessa, joka päätti Pfalzin peräkkäissodan, 1697 Regensburgin Reichsdeputationshauptschlussissa, 1803 Reinin laivaliikenteen Octroi-sopimuksessa osana Pariisin sopimusta1804. Reinistä. Ensimmäisen Pariisin rauhan myötä 1806. toukokuuta 30 merenkulun vapauden periaate otettiin käyttöön Euroopan tärkeimmillä kansainvälisillä sisävesiväylillä. Vuonna 1814 Wienin kongressi päätti jälleen merenkulun vapaudesta kansainvälisillä vesillä ja Reinin perustamisesta Reinin merenkulun keskuskomitean, joka kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1815 Mainzissa. 1816. maaliskuuta 31 "Mainzer Akte" sovittiin. Tällä sopimuksella poistettiin muun muassa keskiajalta peräisin olevat pinoamis- ja käsittelyoikeudet sekä merimieskiltojen etuoikeudet ja niistä johtuvat verot. 
Sen jälkeen kun komissio oli siirretty Mannheimiin vuonna 1861, Baden, Baijeri, Ranska, Hessen, Alankomaat ja Preussi allekirjoittivat Mannheimin lain 17. lokakuuta 1868.
Kuolla Mannheim tiedosto (virallisesti: Tarkistettu Reinin laivaliikennelaki, 17. lokakuuta 1868) on kansainvälinen sopimus, joka edelleen säätelee Reinin laivaliikennettä ja sen periaatteet ovat voimassa edelleen. Versaillesin rauhansopimuksen myötä keskustoimikunnan toimipaikka siirrettiin Strasbourgiin vuonna 1920. Vuonna 1967 voimaan tullut jatkosopimus vahvisti Mannheimin lain periaatteet, ja Sveitsistä tuli Reinin rajavaltiona myös allekirjoittajavaltio. Keskuskomissio on tässä suhteessa ensimmäinen kansainvälinen järjestö maailmanlaajuisesti ja samalla vanhin edelleen olemassa oleva järjestö. 

Siinäpä hyvä esimerkki aseellisista konflikteista syntyneestä vaivalloisesta tiestä kohti yhteistä eurooppalaista ratkaisua. 

Sillä välin kuitenkin myös Euroopan valtiot ovat sopineet Euroopan unioni kehitettiin edelleen, ja sille annettiin myös poliittista vastuuta Reinin suhteen. Unioni, jossa on sisämarkkinat ja tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden perusvapaudet. Euroopan yhdentymisen kulmakivenä liikenne on näin ollen ratkaisevan tärkeä näiden vapauksien toteuttamisen kannalta, ja se edistää merkittävästi EU:n bruttoarvonlisäystä yli 9 prosentin osuudellaan.

EU:n liikennepolitiikka kattaa kaikki liikennemuodot: maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja sisävesikuljetukset. 

Asiaan liittyvät toiminta-alat ja vastuualueet ovat Euroopan komission vastuulla jaetun toimivallan puitteissa (Art SEUT): EU ja EU-maat voivat säätää ja antaa sitovia säädöksiä. EU-maat voivat kuitenkin käyttää toimivaltaansa vain, jos EU ei käytä toimivaltaansa tai on päättänyt olla käyttämättä omaa toimivaltaansa.

Keskuskomission ja Euroopan komission vastuualueet ovat siten osittain päällekkäisiä, ja niitä sovitetaan nyt yhteen hallinnollisilla järjestelyillä, joiden tarkoituksena on vahvistaa näiden kahden toimielimen välistä yhteistyötä. Niiden yhteisinä tavoitteina on varmistaa sisävesimarkkinoiden optimaalinen toiminta ja poistaa esteitä vesiväylien laajemmalta käytöltä liikennemuotona.

Kestävän liikenteen edistäminen ja keskeisten liikenneinfrastruktuurien pullonkaulojen poistaminen on myös yksi koheesiopolitiikan temaattisista tavoitteista. Hankkeita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta multimodaalisen yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen (TEN-T) kehittämiseksi. Alueellisen liikkuvuuden laajentaminen yhdistämällä toissijaiset ja tertiääriset liikennesolmut TEN-T-infrastruktuuriin, mukaan lukien multimodaaliset solmut (EAKR); ja – viimeksi eurooppalaiseen vihreään kauppaan liittyen – ympäristöystävällisten (myös hiljaisten) ja vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja parantaminen, mukaan lukien sisävesi- ja meriliikenne, satamat, multimodaaliset yhteydet ja lentoasemainfrastruktuuri, kestävän alueellisen ja paikallinen liikkuvuus; yhteentoimivat rautatiejärjestelmät mukaan lukien. 

On aina kiehtovaa nähdä muutoksia kokonaiskuvassa - myös kielessä ja käytetyissä termeissä - ja kuvitella mahdollisia jatkokehityksiä.

Euroopan kehitys – uudet liittovaltiorakenteet

Euroopan alueellinen yhteistyö (ETC), joka tunnetaan myös nimellä Interreg, on yksi koheesiopolitiikan päätavoitteista ja tarjoaa oikeudellisen kehyksen yhteisten toimien toteuttamiselle kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoille eri jäsenvaltioista (rajat ylittävät Interreg A), ylikansallinen (Interreg B) ja alueiden välinen (Interreg C).

Euroopan tasolla tätä varten on muodostettu uusia rakenteita, Euroopan alueellisen yhteistyön ryhmittymiä / Euroopan alueellisen yhteistyön järjestöjä (EGTC/EGTC), joihin kuuluu myös suuria alueita, euroalueita, euroalueita; (sillä välin 81 EAYY:tä/ETY:tä) myös Euroopan suurkaupunkialueiden kehittäminen omalla vastuullaan ja assosiaatiorakenteineen jäsenmaiden sisällä tai myös rajojen yli edustaa uusia liittovaltion aluerakenteita. 

Reinin varrelle on perustettu useita eurooppalaisia ​​yhdistyksiä, kuten "Interregional Alliance for the Rein-Alpine Corridor" (jossa on 26 kumppania Rotterdamista Genovaan), Euroregion "PAMINA" (Pfalz/Etelä-Pfalz, Keski-Ylä-Rein/Baden ja Pohjoinen Alsace/Elsass), Rhein-Neckarin suurkaupunkialue (MRN, Ba-Wü, Hessen, RLP), kolmantenainen Ylä-Reinin suurkaupunkialue (TMO Baden-Württembergin, Rheinland-Pfalzin, Elsassin ja Sveitsin luoteiskantonien kanssa) ) tai Strasbourg-Ortenaun europiiri. Saar-Lor-Luxin suuralue on myös yhteydessä Reinin linjaan Rheinland-Pfalzin jäsenyyden kautta. 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Platform/Pages/welcome.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx

Uudet liittovaltiorakenteet kohti eurooppalaista liittovaltiota ja vaatimukset Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille.

Nykyisillä 81 EAYY:n kaltaisilla rakenteilla voi olla potentiaalia vaikuttaa federalismista käytävään keskusteluun ja edistää kehitystä kohti Euroopan liittovaltiota, vaikkakin aikaisempien ehtojen ja menettelytapojen "ylemmälle". Keskustelun EU:n jatkokehityksestä perustuslailliseksi liittovaltioksi tulee siksi pyrkiä myös selventämään "federalismin" käsitettä ja yhtenäistä käsitystä federalismista kaikkialla Euroopassa. 

Maaliskuussa 2021 julkaistussa politiikka-asiakirjassaan JEF kuvaili keskusteluja eurooppalaisesta federalismista ja huomautti aivan oikein, että "Toimivallan jako liittovaltiojärjestelmässä ei ole kiveen hakattu, vaan se edustaa elävää perustuslakia. Koska federalismissa ei ole lopullisia ratkaisuja, vaan jatkuva neuvottelu parhaasta lähestymistavasta yhteiskunnan ongelmiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, federalismin vahvuus on se, että se mahdollistaa jatkuvan demokraattisen ja dynaamisen keskustelun ja on samalla myös sen muodostama.")

JEF:n federalismia koskeva politiikka-asiakirja päättyy kutsuun osallistua jatkuvasti eurooppalaiseen federalismiin. "Reinin ympärillä ja sen ympäristössä" tapahtuvan historiallisen ja jatkuvan kehityksen ymmärtäminen voi edistää tätä jatkuvaa keskustelua.

Tämä sisältää epäilemättä ja väistämättä sellaiset tapahtumat kuin "Strasbourgin keskustelut", mutta myös syvällisiä tieteellisiä keskusteluja ja kollokvioita "rajat ylittävistä alueista" (–> LV Saar?)

Myös EUD:n liittokongressin päätöslauselmien ja vaatimusten pitäisi olla osa tätä: Haluan vain viitata liittovaltion kongressin hiljattain hyväksyttyyn päätöslauselmaan.

Paikallisten viranomaisten ja alueiden Euroopan vahvistaminen

EUD kehottaa siinä vahvistamaan kuntien ja alueiden roolia kansalaisia ​​lähellä olevina yksikköinä alueiden komitean pakollisella kuulemisella ennen varsinaisen lainsäädäntöprosessin aloittamista kuntien ja alueellisten itsehallintoa koskevien hankkeiden osalta. .

Tätä varten EUD vaatii nimenomaisesti, että ensimmäisenä askeleena EU:n komission on tehtävä aktiivisempi toissijaisuustarkastus kaikista aloitteista ja lainsäädäntöhankkeista. Osana tarpeellista vaikutustenarviointia/toissijaisuusarviointia tulee myös tarkastella entistä kattavammin ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kuntiin ja alueisiin.

Lisäksi EU:n komissiota pyydetään esittämään ehdotuksia siitä, miten uudet rakenteet, kuten kaupunkiliitot ja rajat ylittävät alueelliset yhdistykset (Euroopan alueellisen yhteistyön ryhmittymät, EAYY) ja suurkaupunkialueet voisivat vahvistaa roolia ja miten niiden omaa vastuuta voidaan vahvistaa. "Euroopan päätöksentekokonsertissa".

Toivotan Strasbourgin keskusteluille menestystä ja odotan innolla lisäkeskusteluja sekä päätelmiä ja päätöslauselmia Konferenssi Euroopan tulevaisuudesta.


Peter schulze on Europa-Union Mannheimin puheenjohtaja ja Europa-Union Baden-Württembergin osavaltion hallituksen jäsen. Hän on Europa-Union Luxembourgin perustajajäsen ja työskenteli EU-virkamiehenä Euroopan komissiossa eri politiikan aloilla Brysselissä ja Luxemburgissa elokuuhun 2019 asti.

Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa hänet tervetulleeksi tänne vierailevaksi bloggaajaksi!

Kuinka hyödyllinen tämä viesti oli?

Klikkaa tähtiä arvioidaksesi julkaisun!

Keskimääräinen luokitus 0 / 5. Arvostelujen määrä: 0

Ei arvosteluja vielä. Voit myös kommentoida tätä postausta alle.

Olen pahoillani, ettei postauksesta ollut sinulle hyötyä!

Anna minun parantaa tätä viestiä!

Miten voin parantaa tätä viestiä?